සුහද හමුව

අප ආයතනයේ පාඨමාලාව හැදෑරූ සියලුම සිසු සිසුවියන් වෙනුවෙන් සුහද හමුවක් පැවැත්වීමට අප කටයුතු සූදානම් කර ඇත.. එදිනට වාස්තු විද්‍යාත්මක නව ප‍්‍රවණතා පිළිබඳ ජේ. ගොඩකන්ද ආරච්චි මහතාගේ පැය දෙකක් පමණ දේශණයක්ද පැවැත්වේ..

දිනය – 2018-07-08
වේලාව – පෙ.ව. 9.00 සිට 3.00 දක්වා

ස්ථානය – මහගෙදර රිසෙප්ෂන් හෝල් – හෝමාගම

සුහද හමුව සඳහා සියලු දෙනාටම ආරාධනා කරන අතර එන නොඑන බව අපහට දැනුම් දෙන්න
0777892057

ආහාරපාන සහ හෝල් ගාස්තු වෙනුවෙන් රු. 1000 ක මුදල් අයකරනු ලැබේ..

Share it on>

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *