ඔබේ නිවාස සැලසුමටත් මෙවැනි දේ එකතුකර ගෙන නිවස අලංකාර කරගන්න.

හුගක් දෙනෙක් තමන්ගේ නිවස සැලසුම් කරගන්න සැලසුම් ශිල්පියෙක් ලගට යද්දි අන්තර්ජාලය හරහා ලබා ගත් නිවාස සැලසුම් අරන් යනවා මෙන්න මේ විදිහට අපේ ගේ සැලසුම් කරල දෙන්න කියලා.. නමුත් ඒ පිටරටවල තියන නිවාස සැලසුම් ඒ ආකාරයෙන්ම යොදා ගැනීමට අපේ රටට නොගැලපෙන්න පුළුවන්. මොදක ඒ රටවල ඒ ඒ සැලසුම් කරන්නේ රටට අවේනික දේශගුණයන්ට අනුව සහ පදිංචි වන අයගේ අවශ්‍යතාවය අනුවයි.
නමුත් ඔබට අන්තර්ජාලයේ වෙනත් රටවල ඉතා අලංකාර ලෙස සැලසුම් කර ඇති නිවාසවල ඇති සමහර දේවල් ඔබේ සැලසුමටත් එක්කර ගැනීමට පුළුවන්.. එය අපේ දේශගුණ ත්ත්වයන්ට ඔබේ අවශ්‍යතාවයට ගැලපෙනවානම් එම ලක්ෂණ ඔබේ සැලසුමට එක් කරගත්තාට කමක් නැත. ඔබ සැලසුම්ශිල්පියා ල`ගට ගොස් ඔබේ අවශ්‍යතාවය ඔහුට පැහැදිලි කිරීමට එවැනි පින්තූරයක් පෙන්වීමෙන් ඉතා පහසුවෙන් කළ හැකි වීම නිසා ඔබේ සැලසුම ඉතා නිවැරදිව සැලසුම් ශිල්පියාට කළ හැකි වෙනවා..
අන්තර්ජාලය ඔස්සේ එලෙස ඔබේ සැලසුමටත් යොදා ගත හැකි දේවල් කීපයක් ඔබට යම් අදහසක් ලබා ගැනීම සඳහා පහතින් දැක්වේ. ඔබත් මෙවැනි ලක්ෂණ ඔබේ නිවසට ද එකතු කර ගැනීමෙන් ඉතා අලංකාර නිමවුමක් ඔබට ලබා ගැනීමට හැකිවනු නොඅනුමානයි.

විසිත්ත කාමරය

[divider height=”30″ style=”default” line=”default” themecolor=”1″]

පඩි පෙළ

[divider height=”30″ style=”default” line=”default” themecolor=”1″]

නිදන කාමර

[divider height=”30″ style=”default” line=”default” themecolor=”1″]

ළමයින්ගේ කාමර

[divider height=”30″ style=”default” line=”default” themecolor=”1″]

ස්ටඩි රූම්

[divider height=”30″ style=”default” line=”default” themecolor=”1″]

කුස්සිය

[divider height=”30″ style=”default” line=”default” themecolor=”1″]

වොෂ්රූම්

Share it on>

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *